Regulamin

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu wydawnictwo-odnowa.pl/aplikacje/.
 2. Stosowane w niniejszym regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
  • Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.wydawnictwo-odnowa.pl/aplikacje/,
  • Operator - Wydawnictwo Od.Nowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Mieszka I 38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000114613 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 56.000,00 zł, REGON 008254438, NIP 5470088029
  • Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora w ramach Serwisu,
  • Regulamin – niniejszy regulamin,
  • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika,
  • Konto Użytkownika - zestaw zasobów przygotowanych dla Użytkownika w ramach Serwisu w celu zarządzania Usługami,
  • Profil Użytkownika – funkcjonalność w Koncie Użytkownika w której Użytkownik umieszcza informacje o sobie.

§ 2

Dla prawidłowego korzystania przez Użytkownika z Serwisu wymagane są następujące warunki techniczne: odpowiednia wersja przeglądarki internetowej (Internet Explorer 9, Google Chrome 31, Mozilla Firefox 24, Safari 6, Opera 18 lub ich nowsze wersje), włączona obsługa plików cookies oraz włączona obsługa JavaScript.

§ 3

 1. Usługa ma charakter bezpłatny.
 2. Usługa polega na dostępie do bazy pytań testowych z zakresu prawa, oraz do zaktualizowanej wersji zmienianych przepisów, przez określoną ilość dni. Do korzystania z tej Usługi jest wymagane utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie.

§ 4

 1. Aby uzyskać dostęp do Usługi należy na stronie głównej Serwisu należy utworzyć Konto Użytkownika.
 2. W celu utworzenia Konta Użytkownika należy na stronie głównej Serwisu przejść do „Utwórz konto” - podać swoje imię, adres e-mail oraz zdefiniować hasło dostępu do tworzonego Konta Użytkownika.
 3. Użytkownik zatwierdzając wniosek o utworzenie Konta Użytkownika składa jednocześnie poprzez zaznaczenie stosownego pola oświadczenie o tym, iż zapoznał się Regulaminem oraz Polityką Prywatności Serwisu.
 4. W trakcie procesu pierwszej rejestracji Konta Użytkownika na podany przez Użytkownika adres e-mail zostaje przesłana wiadomość, służąca weryfikacji poprawności adresu e-mail.
 5. Potwierdzenie adresu e-mail przez Użytkownika powoduje utworzenie Konta Użytkownika w Serwisie.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika przy pomocy swojego adresu e-mail oraz hasła dostępu.
 7. W zakładce „Ustawienia konta” Użytkownik uzupełnia swój Profil Użytkownika poprzez wprowadzenie informacji o sobie: imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz nazwy swojej uczelni.
 8. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto Użytkownika poprzez wysłanie na adres redakcja@wydawnictwo-odnowa.pl prośby o usunięcie Konta Użytkownika. Operator usunie Konto Użytkownika w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości zawierającej prośbę o jego usunięcie.

§ 5

 1. Aktualizacje będzie można pobierać do dnia 30 września 2017r.

§ 6

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług w ramach Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres redakcja@wydawnictwo-odnowa.pl bądź pisemnie na adres Operatora.
 2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 3. Operator odpowiada na reklamację drogą korespondencji elektronicznej na adres e-mail Użytkownika.

§ 7

 1. Regulamin może ulec zmianie.
 2. Operator poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika jak również poprzez publikację ogłoszenia o zmianie w Serwisie.
 3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, może w terminie 14 dni od otrzymania informacji o której mowa w poprzednim ustępie, zgłosić ten fakt drogą elektroniczną na adres redakcja@wydawnictwo-odnowa.pl
 4. W przypadku opisanym w ust. 3 nastąpi usunięcie Konta Użytkownika w Serwisie.
 5. Niezłożenie przez Użytkownika zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 poczytuje się za akceptację zmienionej treści Regulaminu.